Operator walca drogowego 

Operator Walca Drogowego do 18 T

walec drogowy

 

Z powodu ograniczonej liczby miejsc na kursie, a dużego zainteresowania szkoleniem, prosimy o dokonywanie zapisów w biurze siedziby ( telefonicznie, meilowo lub osobiście ).

Osoby nie zapisane na kurs przed rozpoczęciem szkolenia oraz te które nie wpłaciły zaliczki w razie braku miejsca będą kierowane na następny termin.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Cel szkolenia to przygotowanie operatora do pracy tymi potężnymi maszynami szczególnie kładąc nacisk na BHP .

Kurs trwa około 1 miesiąca i kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym przed komisją powołaną przez Instytut Mechaniuzacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

WYMAGANIA

Warunkiem przyjęcia na kurs jest : ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe

WYMAGANE DOKUMENTY

Uczestnik szkolenia winien przedstawić dowód osobisty, pesel, aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku operator wybranej maszyny, książeczkę operatora w przypadku posiadania innych uprawnień IMBiGS.

WYDANE DOKUMENTY PO POZYTYWNIE ZALICZONYM EGZAMINIE

Uprawnienie  ( książeczka operatora oraz świadectwo) wg wzoru podanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20  września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118, poz. 1263)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego i teoretyczniego przed komisją egzaminacyjną jest zaliczenie kursu na podstawie obecności na wszystkich zajęciach oraz uregulowanie należności za całe szkolenie w wysokości zgodnej z cennikiem.

NASI STALI KLIENCI OTRZYMUJĄ UPUST PRZY DALSZEJ WSPÓŁPRACY

ZOBACZ